Εταίροι

weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V., Βερολίνο/Γερμανία

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός παρέχει αγωγή του πολίτη και πληροφορίες για πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα για όλους. Το weltgewandt («ανοιχτό στον κόσμο») επικεντρώνεται: α) στην κατανόηση των τρεχουσών εξελίξεων στην κοινωνία και την πολιτική, β) στην ευαισθητοποίηση για το τι είναι η δημοκρατία και ποιες αξίες χρειάζονται για να συνεχίσει να λειτουργεί, και γ) στην ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών, το weltgewandt ενισχύει επίσης δ) τον διάλογο μεταξύ ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, κοινωνικά πλαίσια, γενεές και που έχουν διαφορετικούς τρόπους ζωής

Το weltgewandt e.V. διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδεύσεις που συνδυάζουν πολύπλοκα κοινωνικά ζητήματα με δημιουργικές προσεγγίσεις. Παράγει επίσης εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνει πληροφορίες και διδακτικές εμπνεύσεις για θετικές και καρποφόρες μαθησιακές εμπειρίες.

Health and Social Development, Фондация „Здраве и социално развитие“, Σόφια/ Βουλγαρία

Το Ίδρυμα Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης (HESED) ιδρύθηκε το 1998. Η πολυεθνική (Ρομά και Βουλγαρική) και πολυεπιστημονική ομάδα του, άνω των 70 ατόμων, περιλαμβάνει ειδικούς στους τομείς της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της ιατρικής, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσίων σχέσεων, της διαχείρισης και της λογιστικής καθώς και εργαζόμενους στην κοινότητα των Ρομά.
Το HESED λειτουργεί σε τρεις κύριους τομείς: προγράμματα ανάπτυξης της κοινότητας των Ρομά, προγράμματα υγείας και πρόληψης για βασικούς πληθυσμούς, έρευνα στον τομέα της αλλαγής συμπεριφοράς. Επί του παρόντος, το HESED παρέχει υπηρεσίες κοινοτικής ανάπτυξης σε τρεις μεγάλες κοινότητες Ρομά στη Βουλγαρία – Συνοικία Faculteta, Σόφια (40.000 κάτοικοι), συνοικία Filipovtzi, Σόφια (10.000), συνοικία Iztok, Kyustendil (10.000). Το HESED ίδρυσε το πρώτο ιατροκοινωνικό κέντρο που λειτουργεί μέσα στην κοινότητα των Ρομά το 2003 και σήμερα λειτουργεί τέσσερα κοινοτικά κέντρα σύμφωνα με το Μοντέλο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη (MID). Το τελευταίο ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 2017 και είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη Βουλγαρία.
Το MID περιλαμβάνει την πρώιμη ανάπτυξη των παιδιών και την επιτυχή κοινωνική ένταξη των νέων και των ενηλίκων Ρομά. Η εστίαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της εργασίας με τους νέους και τις οικογένειές τους. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη όλων των μελών της κοινότητας, για τη μείωση της σπατάλης νερού με στόχο την αλλαγή και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στις γειτονιές των Ρομά.

Action Synergy, Αθήνα- Ηράκλειο Κρήτης/ Ελλάδα

H Action Synergy S.A. είναι ένας εκπαιδευτικός που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τεχνολογιών εκπαίδευσης, μεθοδολογιών κατάρτισης και στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης ηλεκτρονικής μάθησης. Η Action Synergy Α.Ε. διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ευρωπαϊκών έργων. Από την ίδρυσή του το 1986, ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Βασικοί τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

 • Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • Οργάνωση εκπαιδεύσεων εκπαιδευτικών σε σχέση με καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης
 • Διαχείριση, οργάνωση και σχεδιασμός διεθνικών ευρωπαϊκών έργων που εστιάζουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
 • Δημιουργία δεσμών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με στόχο την τεχνολογική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Οργάνωση έργων κινητικότητας
 • Οργάνωση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακής μάθησης
 • Οργάνωση μαθημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των νέων
 • Προώθηση και οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και συνεχούς κατάρτισης
 • Ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο
 • Ανάλυση μαθησιακών αναγκών
 • Ανάπτυξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών υλικών που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθοδολογίες, όπως: ανοιχτές / ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης, όπως ανοιχτές / ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης, ΤΠΕ, ηλεκτρονική μάθηση
 • Διασφάλιση ποιότητας

Ο Σύλλογος Corviale Domani λειτουργεί στην περιοχή του Corviale στην Ρώμη από το 2008 ως μια άτυπη συγκέντρωση μιας ολοένα και πιο πολυάριθμης ομάδας ενώσεων, φορέων, ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, λειτουργών και εμπειρογνωμόνων από διαφορετικά θεματικά πεδία, ξεκινώντας αυθόρμητα μια συμμετοχική σχεδίαση από τα κάτω για να εμπλέξει ολόκληρη την κοινότητα Corviale, ολόκληρο το Quadrante με τα 1350 εκτάρια πάρκων (Tenuta dei Massimi, Valle dei Casali, Casetta Mattei, Bravetta, Trullo, Magliana Vecchia) και την πρωτεύουσα με την οποία αλληλοεπιδρά. Ιδρύθηκε επίσημα το 2013. Στόχος του συλλόγου είναι να αντιμετωπιστεί η αστική και κοινωνική ανάπτυξη με μια παγκόσμια προσέγγιση: ολοκλήρωση διαφορετικών πολιτικών, ενίσχυση της οικονομίας, δημιουργία και διασφάλιση ποιοτικών δημόσιων χώρων και υποδομών, σχεδιασμός της περιοχής ενσωματώνοντας την αστική και την αγροτική, διασφάλιση και ενίσχυση του τοπίου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόσο της ιστορική όσο και της σύγχρονης. Επίσης, ο σύλλογος διευκολύνει, προσφέροντας χώρους ad hoc για πολιτιστικές και πολιτικές χρήσεις, φέρνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο προσκήνιο, συμβάλλει στην βελτίωση του περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας ως περιουσιακού στοιχείου που προστατεύεται. Το κτήριο του Corviale, που ονομάζεται στοργικά “Il Serpentone” (το μεγάλο φίδι) με την επικράτειά του, μετά από πολλά χρόνια αντιπροσωπεύει ένα “προνομιακό πεδίο” τόσο για την επιστημονική όσο και για την πολιτική κοινότητα. Μια προσοχή που βρίσκεται στην «εξαιρετική μοναδικότητα που ήταν ταυτόχρονα η πηγή της διάκρισης». Το www.corviale.com είναι η διαδικτυακή εφημερίδα που προωθεί o Corviale Domani, μια εφημερίδα που τοποθετεί την εμπειρία και την ανάπτυξη των προαστίων στο κέντρο της συντακτικής του γραμμής που ασχολείται με θέματα σχετικά με την αστική αναγέννηση, τις έξυπνες πόλεων και τις έξυπνες κοινότητες, την βιώσιμη και πράσινη οικονομία καθώς και θέματα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, και κοινή χρήση.