Изменение на климата

Какво означава изменение на климата? Необратима трагедия или естествен ход на живота? Какви са причините и колко е виновен човекът? Как природните явления се отразяват на здравето на хората?

Според Националната Стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 на Р. БългарияИзменението на климата се отнася до промяна в климата , дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата , наблюдавана в сравними периоди от време“

Климатът на Земята се е променял през вековете, като постепенно е настъпвало затопляне или застудяване за дълги периоди от време. През последните няколко милиона години е имало около десет ледникови периода с няколко доста по-топли периода между тях. Тези промени са възникнали в резултат на естествени причини, но промените, на които сме свидетели днес, са следствие на човешката дейност. Още може да се прочете в брошурата на Европейската комисия „Нашата планета, нашето бъдеще“

Съществуват и множество митове, свързани с климатичните промени. В платформата Климатека може да се намери информация на достъпен език и има специална секция, която оборва неверни и спекулативни становища по темата по научнообоснован начин. Например: климатът се е променял и преди – днес е същото, но дали е така?

Как човешкото присъствие се отразява на природата и до колко климатичните промени и замърсяването влияят на здравето и благосъстоянието на човешката популация?

Замърсяването на планетата е един от сериозните аспекти в опазването на климата и тук особено значение има неконтролируемото производство на пластмаса за еднократна употреба, чиите ефекти върху околната среда вече не могат да бъдат пренебрегвани. Много от химикалите в пластмасата оказват влияние върху човешкото здраве. Последиците са сериозни и дългосрочни, а микропластмасите вече са част от кръговарата на веществата и от хранителната верига и попадат и в човешкото тяло.

Още по темата може да се прочете в статията Вкусни пластмасови хапки на Сдружение „За Земята“.

Разбира се, омагьосаният кръг може да бъде прекъснат и това трябва да стане в кратки срокове. Например голяма част от българите искат амбициозни мерки за справяне с пластмасовото замърсяване, според национално представително проучване на обществените нагласи относно използването и ограничаването на пластмасови изделия за еднократна употреба, проведено по инициатива на „За Земята“ през януари 2020г.

Темите около климата и опазване на околната среда са много – тук засягаме само някои от тях, но най-важно е съдействието и участието на всеки от нас!