Проектът

Климатичните промени се случват тук и сега. Това става ясно от горещите лета, екстремното време, покачването на морските нива, намаляващия лед на Арктика и др. Това ще има огромно влияние върху природните цикли, водоснабдяването, производството на храни, условията за човешкия живот в доста обширни райони поради прегряване и опустошения и това ще тласне повече миграция. Тези ефекти предизвикват сближаването на обществата. Те вероятно ще доведат до конфликти, които също могат да застрашат демокрацията.

Този проект обединява четири организации от България, Германия, Гърция и Италия, които работят с хора на „границите“ на обществото, главно в покрайнините на големите градове. Партньорите имат за цел да овластят обучители на възрастни, които работят с непривилегировани учащи се през обмен на добри практики. Всяка организация допринася чрез своя опит, така че консорциумът да комбинира подходите за партисипативно гражданско образование със социална работа, развитие на общността, изкуство (фотография) и ИКТ умения. Резултатът от обмена е MOOК – Масов Отворен Онлайн Курс (от англ.ез. MOOC – Massive Open Online Course) за обучители на възрастни и заинтересовани доброволци, които действат главно в условията на несигурност и социални затруднения.

Колегите от партньорските организации вземат предвид това, че образованието за „промяна на промяната“ трябва да следва многостепенен подход. В този проект това включва: А) дейности за насърчаване на цялостното разбиране на това какво означава изменението на климата и дълбоката трансформация на нашите общества, която ще донесе, като по този начин се справя със сложността на проблема, подчертава критичното мислене, засилва европейското сътрудничество и мирно разрешаване на конфликти. Б) проучване на области от дейности за противодействие на изменението на климата по отношение на собственото поведение и проекти, които могат да бъдат реализирани на местно ниво от гражданите. Следователно проектът възнамерява да допринесе и за целта „Европа 2020“ за намаляване на социалното изключване.

Основните теми на МООК са:

  • Въведение в изменението на климата: историята на глобалното затопляне, причините и очакваните последици
  • Спорове дали изменението на климата е причинено от човешка дейност
  • Кое е първо: „зелената“ промяна или социалната политика? Има ли конфликт на цели?
  • Пилеене на вода
  • Природни бедствия, свързани с климатичните промени (например наводнения, пожари)
  • Обработване на зелени части чрез стимулиране на гражданското съзнание за опазване на околната среда чрез ангажиране на гражданите
  • Рециклиране на отпадъците и неговото въздействие върху социалния живот
  • Климатичните събития и предотвратяването им
  • Развитие на общността с ромски граждани: съчетаване на социална работа и гражданско образование като подход за достигане на непривилегировани възрастни граждани
  • Как да създадем и да поддържаме МООК за обучители?
Снимка: Kykle Glenn, unsplash.com